Hieronder vind U de algemene betalings- en leveringsvoorwaarden die gelden voor FKA kantoren.

A : FKA
B : Administratiekantoor Rujes

Artikel 1. Algemeen
 • 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen A en B, waarop B deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door A en B uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 • 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met A waarvoor door A derden dienen te worden betrokken tenzij uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 • 3. Eventuele algemene voorwaarden door B worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.
 • 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijken te zijn laat dit onverlet de toepasselijkheid van de overige voorwaarden. A en B zullen alsdan vervangende bepalingen overeenkomen waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • 5. Bepalingen in deze voorwaarden dienen te worden uitgelegd naar de geest van de bepaling.
 • 6. Indien zich een situatie voordoet tussen partijen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld dan dient deze situatie beoordeeld te worden naar de geest van deze voorwaarden.
 • 7. Indien A niet telkens strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dat niet dat bepalingen niet van toepassing zouden zij of dat gebruiker rechten verliest.
 • 8. Ingevolge de Wwft is A gehouden cliëntenonderzoek te verrichten naar B.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
 • 1. Alle offertes en aanbiedingen van A zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Indien geen termijn is gesteld kan aan een offerte of aanbieding geen recht worden ontleend in de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • 2. A kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien B redelijkerwijs had kunnen vermoeden of begrijpen dat de offerte of aanbieding geheel of gedeeltelijk op een kennelijke vergissing berust of deze verschrijvingen bevat.
 • 3. De prijzen in de offerte of aanbieding zijn exclusief BTW en eventuele andere, vanuit de overheid opgelegde, heffingen of eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten als reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten tenzij anders staat aangegeven.
 • 4. Indien aanvaarding door B op welke wijze dan ook afwijkt van de offerte of aanbieding is A niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand tenzij A anders aangeeft.
 • 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht A niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3. Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang en wijziging overeenkomst
 • 1. De overeenkomst tussen A en B wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • 2. Is voor de uitvoering van werkzaamheden of oplevering van zaken een termijn afgesproken dan is dit nimmer een fataal termijn. Bij overschrijding van een termijn dient B A schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij A een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst uit te voeren.
 • 3. A zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • 4. Deze bepaling is komen te vervallen.
 • 5. Deze bepaling is komen te vervallen.
 • 6. Deze bepaling is komen te vervallen.
 • 7. Deze bepaling is komen te vervallen.
 • 8. Deze bepaling is komen te vervallen.
 • 9. Deze bepaling is komen te vervallen.
 • 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst al dan niet op verzoek of aan wijzing van B of van bevoegde instanties etc. wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. A zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. B aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld dan is A gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door B en B akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van A op en is voor B geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 • 12. Zonder daarmee in gebreke te omen kan A een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit gevolgen kan hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 • 13. Indien B in gebreke mocht komen in deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens A gehouden is, dan is B aansprakelijk voor alle schade van die direct of indirect daardoor voor A ontstaat.
 • 14. Indien A met B een vast prijs is overeengekomen dan is A altijd gerechtigd deze te verhogen indien dit voortvloeit uit een bevoegdheid of een verplichting ingevolge wet- en regelgeving of haar oorzaak vindt in de stijging van kosten, grondstoffen of lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 • 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer dan 10% bedraagt of zich voordoet binnen drie maanden na het afsluiten van overeenkomst dan is het uitsluitend B die een beroep toekomt op titel 5, afdeling 3 van boek 6 Bw en gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden tenzij A: - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; - indien de prijsverhoging voorvloeit uit een bevoegdheid of een op A rustende verplichting ingevolge de wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 • 1. A is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schroten of de overeenkomst te ontbinden indien B de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Indien A ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat B de verplichtingen niet zal nakomen, indien B bij het sluiten v an de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van B niet langer van A kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
 • 2. A is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van A kan worden gevergd.
 • 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van A op B direct opeisbaar. Indien A de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien B tot opschorting of ontbinding overgaat is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • 4. Indien de ontbinding aan B toerekenbaar is, is A gerechtigd tot vergoeding van de schade daaronder begrepen de kosten, daardoor direct of indirect ontstaan.
 • 5. Indien B zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is A gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl B, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door A zal A in overleg met B zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan B toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor A extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan B in rekening gebracht. B is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij A anders aangeeft.
 • 7. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling, van faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten lasten van B, van schuldsanering of andere omstandigheid waardoor B niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het A vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel te annuleren zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van A op B zijn in dat geval direct opeisbaar.
 • 8. Indien B een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die verricht werden vermeerdert met eventueel geserveerde arbeidstijd integraal in rekening worden gebracht bij B.
Artikel 5. Overmacht
 • 1. A is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens B indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 • 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop A geen invloed kan uitoefenen, docht waardoor A niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van A of van derden daaronder begrepen. A heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat A zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • 3. A kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschroten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 4. Voorzoveel A ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is A gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. B is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6. Betaling en incassokosten
 • 1. Betaling dient te geschieden binnen het op de factuur vermelde termijn doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na factuurdatum op een door A aan te geven wijz e of valuta tenzij schriftelijk anders is aangegeven. A is gerechtigd om periodiek te factureren.
 • 2. Indien B in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is B van rechtswege in verzuim. B is alsdan wettelijke rente en vertragingsrente verschuldigd alsmede incassokosten. De rente zal worden berekend vanaf moment dat B in verzuim is voor het voldoen van het (volledige) bedrag.
 • 3. A heeft het recht de door B gedane betalingen in de eerste plaats te laten strekken tot mindering van de gemaakte (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de lopende rente en hoofdsom. A kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien B een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. A kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen kosten en lopende rente worden voldaan.
 • 4. B is nimmer gerechtigd tot eenzijdige verrekening van het door hem aan A verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten betalingsverplichtingen niet op. B, die geen beroep kan doen op de afdeling 6.5.3, artikelen 231 tot en met 247 boek 6 Bw, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • 5. Indien B in gebreke of in verzuim is in (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van B. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens rapport Voorwerk II. Indien A echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijke gemaakte kosten voor eventuele vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op B worden verhaald. B is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
 • 1. Het door in het kader van de overe enkomst A geleverde, blijft eigendom van A totdat B alle verplichtingen uit de met A gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 • 1. Het door A geleverde voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die redelijkerwijs gesteld mogen worden. Dit artikel is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland.
 • 2. B is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk nadat hem dit ter beschikking is gesteld. Gebreken die binnen 7 dagen schriftelijk gemeld te worden. De melding dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn. B dient A in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en te doen oplossen binnen een redelijk termijn.
 • 3. Indien B tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 • 4. Indien B niet tijdig reclameert komt B geen recht meer toe op herstel, vervanging en schadeloosstelling.
 • 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt het verjaringstermijn van alle vorderinge n en verweren jegens A en de door A bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 • 1. Indien A aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 2. A is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat A is uitgegaan van door of namens B verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 3. A is in ieder geval uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • 4. Onder directe schade wordt verstaand de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van A aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan A toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover B aantoont dat deze kosten geleid hebben tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. A is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van A of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 10. Vrijwaring
 • 1. B vrijwaart A voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de andere dan aan A toerekenbaar is. Indien A uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken dan is B gehouden A zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht B in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is A zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van A en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van B.
Artikel 11. Intellectueel eigendom
 • 1. A behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. A heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zij de toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van B ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
 • 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij A partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • 2. Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artike 13. Slotartikel
 • 1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Administratiekantoor Rutjes : Een betrouwbare partner

Administratiekantoor Rutjes heeft zich gespecialiseerd in belastingaangifte en de boekhouding voor het MKB. Dus bent u ondernemer, heeft u een eenmanszaak, een besloten venootschap of een VOF ? Dan is Rutjes uw juiste partner voor al uw boekhouding een aangiftes. Uiteraard verzorgen wij ook de boekhouding voor ZZP-ers en freelancers en particulieren.